Logo Logo
impregnace Collonil Carbon Pure s UV filtrem
impregnace Collonil Carbon Pure s UV filtrem
Krátky popis Exkluzívní produkt impregnace Collonil Carbon Pure s UV filtrem od výrobce Collonil u nás najdete téměř zadarmo od 225 Kč.
Obvyklá cena
  • 225
Výrobce/Značka
Collonil
EAN 4002092015708
Hodnocení
Impregnovat doporučujeme ihned nový výrobek. Účinnost a délka působení záleží na četnosti užívání a intenzitě znečištění, pravidelně opakujte zejména při kontaktu obuvi s mokrem, špínou. Impregnaci nastříkejte ze vzdálenosti min. 20-30 cm, při menší vzdálenosti může dojít k vytvoření fleků. Po zaschnutí hladkou useň přeleštěte, drsnou rozkartáčujte. Nechte 12 hod. proschnout.   Vyrobeno v Německu. Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.   Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí Nebezpečné komponenty k etiketování: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,.
výrobce Collonil
Další produkty od výrobce Collonil
Další produkty v kategorii Péče o obuv